Nowe okresy wypowiedzenia

Od 22 lutego 2016 roku zmieniły się przepisy dotyczące zawieranych umów o pracę. Duże zmiany nastąpiły w przypadku okresów wypowiedzenia umów o pracę. Okresy te są takie same zarówno dla umów na czas nieokreślony jak i na czas określony. Jednakże to jaki termin wypowiedzenia przysługuje w danym przypadku zależy także od tego czy dane umowa została podpisana przed 22 lutym 2016 roku czy od tego dnia.  Czytaj dalej

Opublikowano Praca | Skomentuj

PIT-36 – opodatkowanie wg skali – działalność gospodarcza

Deklaracja podatkowa PIT-36 to obok PIT-37 najczęściej wypełniane zeznanie podatkowe. Składają ją głównie osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, a także uzyskujący przychody z najmu czy dochody z pracy za granicą. PIT-36 umożliwia rozliczenie się wspólnie z małżonkiem.  Czytaj dalej

Opublikowano Rodzaje PIT, Sporządzamy PIT | Skomentuj

Dochody uzyskane za granicą

Dochody uzyskane za granicą przez obywatela polskiego z reguły powinny być opodatkowane w Polsce. Zależy to jednak od rezydencji podatkowej. Są dwie metody opodatkowania dochodów zagranicznych: metoda wyłączenia z progresją oraz metoda odliczenia podatku zapłaconego za granicą. To którą metodę wybrać zależy od zapisów ujętych w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisaną z krajem, z którego dochody zostały uzyskane. Czytaj dalej

Opublikowano Ogólne informacje, Sporządzamy PIT | Skomentuj

Dochody małoletnich dzieci

Jeżeli twoje małoletnie dziecko zarabia, to od jego dochodów należy także zapłacić podatek. Niekiedy dochody dziecka należy doliczyć do dochodów rodziców. Natomiast w przypadku niektórych dochodów rodzice powinni złożyć osobne zeznanie podatkowe za dziecko.  Czytaj dalej

Opublikowano Ogólne informacje | Skomentuj

PESEL czy NIP

Wypełniając zeznanie podatkowe oraz inne dokumenty podatkowe należy posługiwać się odpowiednim numerem identyfikacyjnym. Takim numerem jest np. numer PESEL lub NIPCzytaj dalej

Opublikowano Ogólne informacje, Sporządzamy PIT | Skomentuj

PIT-37 – umowa o pracę, zlecenia i inne

PIT-37 jest jedną z najczęściej wypełnianych deklaracji podatkowych, stosowaną przez osoby uzyskujące dochody m.in. z umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło, a także z rent, emerytur i różnych zasiłków. PIT-37 umożliwia wspólne rozliczenie przez małżonków. Co więcej mogą go wypełnić także osoby samotnie wychowujące dzieci. Czytaj dalej

Opublikowano Sporządzamy PIT | Skomentuj

Jakie dochody, jaki PIT?

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości lub innego prawa majątkowego jest opodatkowana podatkiem w wysokości 19% liczonym od dochodu, ale tylko wtedy gdy nieruchomość / prawo to zostało nabyte lub wytworzone w ciągu ostatnich 5 lat. Jednakże można także skorzystać z ulgi mieszkaniowej – tzn. dochody uzyskane ze sprzedaży mogą być w całości lub częściowo zwolnione z opodatkowania, pod warunkiem przeznaczenia przychodu ze sprzedaży we właściwym terminie na własne potrzeby mieszkaniowe.  Czytaj dalej

Opublikowano Mieszkanie | Skomentuj

PIT-39 – sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości lub innego prawa majątkowego jest opodatkowana podatkiem w wysokości 19% liczonym od dochodu, ale tylko wtedy gdy nieruchomość / prawo to zostało nabyte lub wytworzone w ciągu ostatnich 5 lat. Z uzyskanych dochodów należy się rozliczyć wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT-39 oraz zapłacić należny podatek. Jednakże można skorzystać z ulgi mieszkaniowej – tzn. dochody uzyskane ze sprzedaży mogą być w całości lub częściowo zwolnione z opodatkowania, pod warunkiem przeznaczenia przychodu ze sprzedaży we właściwym terminie na własne potrzeby mieszkaniowe. W tym przypadku uzyskane przychody, mimo skorzystania z ulgi, należy także rozliczyć w rocznej deklaracji podatkowej PIT-39. Czytaj dalej

Opublikowano Mieszkanie, Sporządzamy PIT | Skomentuj

Strata podatkowa

Strata powstaje jeżeli suma kosztów jest większa niż uzyskany przychód z danego źródła. Stratę można odliczyć od dochodu z następujących po sobie kolejno pięciu latach, w tych że wysokość odliczanej straty w danym roku nie może przekraczać 50% straty z danego roku. Czytaj dalej

Opublikowano Odliczenia i ulgi podatkowe | Skomentuj

Ulga internetowa

Od kilku lat istnieje ulga internetowa, czyli ulga na wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet. Ulga ta została jednak znacząco ograniczona. Można z niech jeszcze skorzystać tylko w dwóch kolejno po sobie następujących latach i to tylko wtedy, gdy wcześniej się z tej ulgi nie skorzystało. Czytaj dalej

Opublikowano Odliczenia i ulgi podatkowe | Skomentuj

Darowizny na cele kościelne

Darowizny przekazane na działalność kościołów można podzielić na dwa rodzaje: darowizny na cele religijne (np. budowę kościoła) oraz darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła (np. utrzymanie środka pomocy osobą bezdomnym prowadzonego przez kościół). W zależności od rodzaju darowizny inny jest limit odliczeń, jak i sposób ich udokumentowania. Czytaj dalej

Opublikowano Darowizny, Odliczenia i ulgi podatkowe | Skomentuj

Darowizna na cele krwiodawstwa

Jako zachęta do oddawania krwi zostało wprowadzone w prawie podatkowym pojęcie darowizna na cele krwiodawstwa. Jest to możliwość pomniejszenia dochodu do opodatkowania w składanym zeznaniu podatkowym, w przypadku oddania nieodpłatnie krwi, osocza lub innych jego składników w jednostce do tego uprawnionej.  Czytaj dalej

Opublikowano Darowizny, Odliczenia i ulgi podatkowe | Skomentuj

Darowizna na cele pożytku publicznego

Darowiznę można przekazać działającym w sferze pożytku publicznego organizacjom takim jak np. fundacjom, stowarzyszeniom (za wyjątkiem m.in. partii politycznych, związków zawodowych), spółdzielniom socjalnym, stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego, organizacjom kościelnym, klubom sportowym. Warunkiem jest by te organizacje nie działały w celu osiągnięcia zysku, a całość dochodów przeznaczały na realizację celów, do których zostały powołane czyli celów pożytku publicznego. Czytaj dalej

Opublikowano Darowizny, Odliczenia i ulgi podatkowe | Skomentuj

Dochody kapitałowe

Dochody kapitałowe najczęściej są kojarzone z grą na giełdzie. I fakt, dochody kapitałowe to te uzyskane ze sprzedaży akcji posiadanych spółek, jak i dywidenda wypłacana przez te firmy. Jednakże to także odsetki otrzymywane od banku od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki od lokat czy obligacji.  Czytaj dalej

Opublikowano Dochody kapitałowe, Ogólne informacje | Skomentuj

PIT-38 – dochody kapitałowe

Dochody kapitałowe najczęściej są kojarzone z grą na giełdzie. I fakt, dochody kapitałowe to te uzyskane ze sprzedaży akcji posiadanych spółek, jak i dywidenda wypłacana przez te firmy. Jednakże to także odsetki otrzymywane od banku od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki od lokat czy obligacji. Z uzyskanych dochodów kapitałowych należy się rozliczyć wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT-38 oraz zapłacić należny podatek. Ale nie od wszystkich.  Czytaj dalej

Opublikowano Dochody kapitałowe, Sporządzamy PIT | Skomentuj

IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) jest to jedna z form indywidualnego dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. O dodatkowym oszczędzaniu na przyszłą emeryturę za pewne warto pomyśleć już teraz, z uwagi na to, iż wysokość otrzymanej w przyszłości emerytury z ZUS może wynosić tylko około 30% otrzymywanego wynagrodzenia. Co więcej, w ramach zachęty do dobrowolnego oszczędzania zostały wprowadzone dodatkowe korzyści podatkowe.   Czytaj dalej

Opublikowano Odliczenia i ulgi podatkowe, Sporządzamy PIT | Skomentuj

Rodzaje podatków i ich stawki

W polskim systemie podatkowym mamy kilka sposobów opodatkowania przychodów / dochodów otrzymanych w ciągu roku przez zwykłych obywateli. Wybór sposobu zależy często od ich źródła – czy mamy do czynienia z umową o pracę, z działalnością gospodarczą czy może z dochodami z giełdy. Niekiedy istnieje możliwość wyboru jednej z dwóch różnych metod opodatkowania.  Czytaj dalej

Opublikowano Ogólne informacje | Skomentuj

1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

2000px-OPP_logo_1_percent.svgOrganizacja Pożytku Publicznego jest to organizacja, która prowadzi działalność na rzecz ogóły społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. Jej głównym celem nie jest zysk, ale działalność na rzecz tego, do czego została powołana.  Czytaj dalej

Opublikowano Darowizny, Ogólne informacje, Sporządzamy PIT | Skomentuj

PIT-28 – najem

Jeżeli wynajmujesz np. mieszkanie i wybrałeś opodatkowanie przychodów z tego tytułu w formie tzw. ryczałtu ewidencjonowanego po zakończeniu roku podatkowego musisz rozliczyć się z tych przychodów i wypełnić deklarację podatkową PIT-28. Czytaj dalej

Opublikowano Mieszkanie, Ogólne informacje, Rodzaje PIT | Skomentuj